Visie en missie

Bij de start van het Wijkatelier Lindenholt in 2015 is de volgende missie geformuleerd:

Missie:

Het bevorderen van het welzijn, het voorkomen van sociaal isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie van de (kwetsbare) bewoners van de Broek-, Acker- en Kampwijken van het stadsdeel Lindenholt alsmede het bevorderen van een verschuiving van individuele zorg naar collectieve zorg en van externe zorg naar zorg en begeleiding in de eigen wijk. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Daarmee willen wij een stabiele en veilige haven invullen voor bewoners die zorgtrajecten verlaten en hopen op een goede plek om hun normale leven met werk, sociaal contact en plezierig wonen weer op te bouwen.

Het Wijkatelier is voor mensen die zin hebben in samen iets te doen in de wijk. Het geeft ruimte aan deze mensen, faciliteert de activiteiten en biedt een organisatorische inbedding.

Doel:

De Beheerstichting Wijkatelier Lindenholt wil de vraag van de bewoners als uitgangspunt nemen. Op basis van wat een bewoner of een groep van bewoners wil wordt er actie ondernomen. Daarbij gaan we ervan uit dat het wijkcentrum open staat voor alle bewoners en dat daar ook activiteiten voor worden georganiseerd op basis van hun behoeften.

Het Wijkatelier Lindenholt is een ontmoetingsplek voor en door de wijkbewoners van Lindenholt.

Het is een laagdrempelige plek in de wijk voor en door bewoners.

De doelstelling van het Wijkatelier is een bijdrage te leveren aan het versterken van de wijk en de kwaliteit van leven in de wijk. Dat kan door bewoners te helpen en te ondersteunen om hun scores op de verschillende levensgebieden te verhogen. Verder door een activiteiten programma te bieden dat bijdraagt aan een hechtere, samenhangendere gemeenschap in de wijk. Een wijk waar men oog heeft voor, aandacht geeft aan en daar waar nodig inzet pleegt ten behoeve van anderen in de wijk.

In de statuten staat vermeld dat het Wijkatelier er is voor iedere inwoner van Lindenholt. In de praktijk komt het erop neer dat inwoners met een zwakkere positie gebruik maken van het atelier. Er is behoefte aan een nadere uitwerking. Daarom is besloten tot de volgende verdeling:

Doelgroepen

Zicht hebben op bewoners en de bronnen voor activiteiten en de kracht van vrijwilligers:

Inwoners die zelfredzaam zijn

Deze wijkbewoners kenmerken zich doordat zij hoger scoren op de diverse leefgebieden zoals gezondheid, bestaanszekerheid, vaardigheden om in de samenleving deel te nemen en in staat zijn op te komen voor de eigen en andermans belangen. Diverse leden van deze groep hebben belang bij activiteiten in de eigen woon- en leefomgeving. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Wijkatelier en zijn van harte welkom. Zij regelen en organiseren zelf de activiteiten.

De activiteiten voor en vanuit deze doelgroep zijn van belang voor een levendig Wijkatelier. Deze groep laat zich niet of weinig zien, maar zijn van belang om ondersteunend te zijn voor de volgende doelgroep.

Inwoners in een kwetsbare positie

Het gaat om wijkbewoners zijn kwetsbaar omdat zij:

- Een zwakkere sociaal economische positie hebben, zie inkomen en bestaanszekerheid;
- Een fysieke en/of psychische zwakke conditie hebben waarbij behoefte is aan ondersteuning;
- Vanwege beperkingen minder mogelijkheden hebben om een sociaal leven op te bouwen en te onderhouden en deel te nemen aan activiteiten in de woon- en leefomgeving.
Op deze groep ligt de focus van het Wijkatelier en daar gaat primair de aandacht naar uit. De inwoners behorende tot deze groep worden indien nodig begeleid en ondersteund.

Wie zijn wij

Het Wijkatelier Lindenholt is een ontmoetingsplek in de wijk waar iedereen welkom is. Bewoners kunnen andere wijkbewoners ontmoeten, samen eten, koffie drinken en een krantje lezen. Ze kunnen ook meedoen aan activiteiten, zelf activiteiten organiseren en informatie en advies krijgen over bijvoorbeeld financiële zaken, wonen en zorgen. Er is volop ruimte voor eigen initiatieven, opgestart en uitgevoerd door bewoners. De talenten en kwaliteiten van bewoners staan centraal.

In het Wijkatelier is ook de dagopvang voor ouderen, het buurtteam en de Stip met een informatie- en adviesfunctie. Het Wijkatelier is een initiatief van bewoners, met een bewonersbestuur. Het bewonersbestuur faciliteert en bewaakt het gedachtegoed van het Wijkatelier. Het bewonersbestuur zet zich in om initiatieven vanuit de professionele instellingen te binden aan het Wijkatelier. Zo wil zij het versnipperen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven voorkomen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle beleidsmatige en operationele aspecten van activiteiten in en vanuit het ‘Wijkatelier'. Het bestuur wordt daarvoor in de gelegenheid gesteld door het gemeentebestuur. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun inzet. Het gemeentebestuur stelt daarvoor beschikbaar: wijk- en buurtaccommodaties, activiteiten budget en inzet van professionele instellingen. Het stichtingsbestuur verantwoordt zich rechtstreeks aan de bewoners en het gemeentebestuur. Deze inzet kan gezien worden als burgerparticipatie. Het Wijkatelier neemt mede verantwoordelijkheid samen met het gemeentebestuur t.a.v. de sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Lindenholt.

Onderhouden contacten met instellingen die actief zijn in de wijk, afstemmen activiteiten af met deze instellingen, maken van afspraken, regelen ondersteuning.

Financiën

Om de doelstellingen van de beheerstichting te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van donaties, subsidie en inkomsten vanuit de horeca.

Voor het verkrijgen van subsidies is onze fondsverwerver verantwoordelijk.

De penningmeester beheert de financiën. Dagelijks wordt de kas gecontroleerd door de dienstdoende vrijwilliger. Elke maand is er overleg met de coördinator over de inkomsten en uitgaven en worden de rekeningen opgemaakt en verstuurd naar de diverse instellingen die de gebruikte consumpties per rekening betalen. Periodiek worden financiën besproken in de bestuursvergadering. Een keer per jaar is er controle van de kascommissie.

De beheerstichting heeft geen winstoogmerk en gebruikt de gelden om de activiteiten te financieren en voor het vervangen en onderhoud van de roerende goederen.